Ingrediënten

Het is belangrijk te weten welke ingrediënten de producten van briters bevatten, we hebben daarom een duidelijk overzicht gemaakt met de ingrediënten die verwerkt zijn in de wasmiddel strips van briters.

Sodium dodecyl sulphate
CAS nummer: 151-21-3
EC nummer: 205-788-1

Alcohols, C12-18, ethoxylated
CAS nummer: 6812-23-0
EC nummer: 500-201-8

Amides, coco, N-(hydroxyethyl)
CAS nummer: 68140-00-1
EC nummer: 268-770-2

Kaolin
CAS nummer: 1332-58-7
EC nummer: 310-194-1

Trisodium citrate
CAS nummer: 68-04-2
EC nummer: 200-675-3

Glycerol
CAS nummer: 56-81-5
EC nummer: 200-289-5

Saponins
CAS nummer: 8047-15-2
EC nummer: 232-462-6

Parfum

Veiligheidsmeldingen

Veroorzaakt ernstige oogirritatie - Buiten het bereik van kinderen houden - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden - Na het werken met dit product handen grondig wassen - NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. - Kan brand bevorderen; oxiderend. - Schadelijk bij inslikken. - Veroorzaakt huidirritatie. - Veroorzaakt ernstig oogletsel. - Zeer giftig voor in het water levende organismen. - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.